کوردی | العربية | English
پۆلێن
نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 534
هه‌ولێر 2018-2019 250
سلێمانى 2018-2019 194
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 13
دهۆك 2018-2019 77

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 82,900
هه‌ولێر 2018-2019 33,283
سلێمانى 2018-2019 29,849
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 1,980
دهۆك 2018-2019 17,788

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 6,557
هه‌ولێر 2018-2019 2,310
سلێمانى 2018-2019 2,656
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 214
دهۆك 2018-2019 1,377

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 5,757
هه‌ولێر 2018-2019 2,139
سلێمانى 2018-2019 1,912
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 133
دهۆك 2018-2019 1,573

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 1,606,239
هه‌ولێر 2018-2019 581,507
سلێمانى 2018-2019 518,232
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 25,061
دهۆك 2018-2019 481,439

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 114,853
هه‌ولێر 2018-2019 39,835
سلێمانى 2018-2019 45,120
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 3,745
دهۆك 2018-2019 26,153
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى په‌روه‌رده‌

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 14
هه‌ولێر 2019-2020 5
سلێمانى 2019-2020 5
دهوك 2019-2020 3
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 1

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 116
هه‌ولێر 2019-2020 33
سلێمانى 2019-2020 46
دهۆك 2019-2020 31
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 6

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 9,260
هه‌ولێر 2019-2020 3,891
سلێمانى 2019-2020 2,965
دهۆك 2019-2020 2,252
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 152

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 114,071
هه‌ولێر 2019-2020 39,470
دهۆك 2019-2020 38,236
سلێمانى 2019-2020 33,338
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 3,027

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 24
هه‌ولێر 2019-2020 8
سلێمانى 2019-2020 8
دهوك 2019-2020 8
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 -

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 893
هه‌ولێر 2019-2020 428
سلێمانى 2019-2020 276
دهۆك 2019-2020 189
هه ڵه‌بجه‌‌ 2019-2020 -

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 23,351
هه‌ولێر 2019-2020 9,583
سلێمانى 2019-2020 7,894
دهۆك 2019-2020 5,874
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 -
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى خويندنى باڵا

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 239,000
هه‌ولێر 2018 211,000
سلێمانى 2018 234,000
دهۆك 2018 199,000

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 1,293,000
هه‌ولێر 2018 1,118,000
سلێمانى 2018 1,233,000
دهۆك 2018 1,377,000

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 5.46
هه‌ولێر 2018 6.7
سلێمانى 2018 4.46
دهۆك 2018 8.6
سه‌رچاوه‌: رووپێوى SWIFT/ 2018

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 145
هه‌ولێر 2022 56
سلێمانى 2022 57
دهۆك 2022 26
هه‌له‌بجه‌ 2022 6

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 1049
هه‌ولێر 2022 303
سلێمانى 2022 511
دهۆك 2022 189
هه‌له‌بجه‌ 2022 46

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 11
هه‌ولێر 2022 14
سلێمانى 2022 11
دهۆك 2022 6
هه‌له‌بجه‌ 2022 9

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 4
هه‌ولێر 2022 5
سلێمانى 2022 4
دهۆك 2022 2
هه‌له‌بجه‌ 2022 2

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 1.7
هه‌ولێر 2022 1.6
سلێمانى 2022 2.2
دهۆك 2022 1.2
هه‌له‌بجه‌ 2022 2.4

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 2
هه‌ولێر 2022 3
سلێمانى 2022 2
دهۆك 2022 1
هه‌له‌بجه‌ 2022 3

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 17
هه‌ولێر 2022 21
سليمانى 2022 16
دهۆك 2022 13
هه‌له‌بجه‌ 2022 17

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 1
هه‌ولێر 2022 1
سلێمانى 2022 2
دهۆك 2022 1
هه‌له‌بجه‌ 2022 1

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 10
هه‌ولێر 2022 8
سلێمانى 2022 16
دهۆك 2022 5
هه‌له‌بجه‌ 2022 35

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 99.5
هه‌ولێر 2022 99.6
سلێمانى 2022 99.5
دهۆك 2022 99.4
هه‌له‌بجه‌ 2022 99.1

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 0.5
هه‌ولير 2022 0.4
سلێمانى 2022 0.5
دهۆك 2022 0.5
هه‌له‌بجه‌ 2022 0.9

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 95.8
هه‌ولێر 2022 91.9
سليمانى 2022 99.4
دهۆك 2022 97.9
هه‌له‌بجه‌ 2022 100.0

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 4.2
هه‌ولێر 2022 8.1
سلێمانى 2022 0.6
دهۆك 2022 2.1
هه‌له‌بجه‌ 2022 0.0

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌ريمى كوردستان 2022 50.8
هه‌ولير 2022 43.6
سلێمانى 2022 56.0
دهۆك 2022 56.0
هه‌له‌بجه‌ 2022 64.4

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 49.2
هه‌ولير 2022 56.4
سلێمانى 2022 44.0
دهۆك 2022 44.0
هه‌له‌بجه‌ 2022 35.6

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 16
هه‌ولێر 2022 10
سلێمانى 2022 29
دهۆك 2022 12
هه‌له‌بجه‌ 2020 0
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى ته‌ندروستى

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 15
هه‌ولێر 2018 15
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 22

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 17
هه‌ولێر 2018 18
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 26

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 37.5
هه‌ولێر 2018 46.6
سلێمانى 2018 46.5
دهۆك 2018 1.5
سه‌رچاوه‌: رووپێوى هێشوويى فره‌ نيشانده‌ر 2018 (MICS6)

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
نێر 2023 3,296,240
مێ 2023 3,260,514
شارنشين 2023 5,142,526
گوندنشين 2023 1,414,226
كۆ 2023 6,556,752
رێژه‌ى گه‌شه‌ 2023 2.0

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 140
هه‌ولێر 2023 161
سلێمانى 2023 113
دهۆك 2023 162
هه‌ڵه‌بجه‌ 2023 137

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
كۆى له‌دايكبووان 2023 154,991
كۆى مردووان 2023 24,476

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
ته‌مه‌نى چاوه‌ڕوانكراو بۆ نێر 2023 74.3
ته‌مه‌نى چاوه‌ڕوانكراو بۆ مێ 2023 77.1
ته‌مه‌نى چاوه‌ڕوانكراوى گشتى 2023 75.7

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
خێزان
كه‌مپ ئاب- 2023 30,600
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ ئاب- 2023 87,523
كۆى گشتى ئاب- 2023 118,123
تاكه‌كه‌س
كه‌مپ ئاب- 2023 153,000
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ ئاب- 2023 525,138
كۆى گشتى ئاب- 2023 678,138
سه‌رچاوه: IOM

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
تاكه‌كه‌س
پێش حوزه‌يرانى 2014 ئاب-2023 5.33
دواى حوزه‌يرانى 2014 ئاب-2023 94.67
كۆى گشتى ئاب-2023 100.0
سه‌رچاوه: IOM

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
خێزان
كه‌مپ نيسان- 2023 0.0
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ نيسان- 2023 11,058
كۆى گشتى نيسان- 2023 11,058
تاكه‌كه‌س
كه‌مپ نيسان- 2023 0.0
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ نيسان- 2023 66,348
كۆى گشتى نيسان- 2023 66,348
سه‌رچاوه: IOM

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
خێزان
پێش حوزه‌يرانى 2014 نيسان- 2023 0.0
دواى حوزه‌يرانى 2014 نيسان- 2023 11,058
كۆى گشتى نيسان- 2023 11,058
تاكه‌كه‌س
پێش حوزه‌يرانى 2014 نيسان- 2023 0.0
دواى حوزه‌يرانى 2014 نيسان- 2023 66,348
كۆى گشتى نيسان- 2023 66,348
سه‌رچاوه: IOM

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
خێزان
كه‌مپ نيسان-2024 20,300
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ نيسان-2024 54,043
كۆى گشتى نيسان-2024 74,343
تاكه‌كه‌س
كه‌مپ نيسان-2024 91,429
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ نيسان-2024 168,019
كۆى گشتى نيسان-2024 259,448
سه‌رچاوه: ‌UNHCR

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
سوريا نيسان-2024 259,488
ئيران نيسان-2024 8,903
توركيا نيسان-2024 7,923
فه‌له‌ستين نيسان-2024 819
هيتر نيسان-2024 1,078
كۆ نيسان-2024 278,171
سه‌رچاوه: ‌UNHCR

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
به‌شداربووان له‌ هێزى كار/ كۆ 2021 45.0
به‌شداربووان له‌ هێزى كار/ نێر 2021 73.5
به‌شداربووان له‌ هێزى كار/ مێ 2021 16.5
رێژه‌ى بێكارى له‌ هه‌رێمى كوردستان/ كۆ 2021 16.5
رێژه‌ى بێكارى له‌ هه‌رێمى كوردستان/ نێر 2021 13.6
رێژه‌ى بێكارى له‌ هه‌رێمى كوردستان/ مێ 2021 29.6
رێژه‌ى بێكارى له‌ پارێزگاى هه‌ولێر 2021 17.7
رێژه‌ى بێكارى له‌ پارێزگاى سلێمانى 2021 12.0
رێژه‌ى بێكارى له‌ پارێزگاى دهۆك 2021 24.1
رێژه‌ى بێكارى له‌ پارێزگاى هه‌له‌بجه‌ 2021 10.4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2020 128
ژماره‌ى كرێكار 2020 12713
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا)/مليۆن دينار 2020 170230
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2020 1874895
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2020 3068238
سه‌رچاوه‌:رووپێوى پيشه‌سازى دامه‌زراوه‌كانى گه‌وره‌و مامناوه‌ند بۆ سالى 2020 له‌ هه‌رێمى كوردستان

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2020 396
ژماره‌ى كرێكار 2020 5441
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا) /مليۆن دينار 2020 34515
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2020 360162
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2020 551259
سه‌رچاوه‌:رووپێوى پيشه‌سازى دامه‌زراوه‌كانى گه‌وره‌و مامناوه‌ند بۆ سالى 2020 له‌ هه‌رێمى كوردستان

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2013 10,387
ژماره‌ى كرێكار 2013 33,861
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا) /مليۆن دينار 2013 187,130
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2013 650,700
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2013 1,135,761
سه‌رچاوه‌: رووپێوى پيشه‌سازى دامه‌زراوه‌ى بچووك بۆ ساڵى 2013 له‌ هه‌رێمى كوردستان

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2014 487
ژماره‌ى كرێكار 2014 4,333
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا) /مليۆن دينار 2014 24,758
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2014 74,625
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2014 155,927
سه‌رچاوه‌: رووپێوى كانگاكان بۆ ساڵى 2014 له‌ هه‌رێمى كوردستان

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى خێزان 2012 2,431
ژماره‌ى كرێكار 2012 3,163
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا)/مليۆن دينار 2012 650.7
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2012 3,325.7
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م/مليۆن دينار 2012 19,209.43
سه‌رچاوه‌: رووپێوى پيشه‌سازى دامه‌زراوه‌ى ماله‌كان بۆ ساڵى 2012 له‌ هه‌رێمى كوردستان

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى مۆليده‌كان 2021 3,108
ژماره‌ى كارمه‌ندان 2021 7,746
مووچەی ساڵانەی كارمه‌ندان (هەزار دینار) 2021 36,469,056
تێکڕای مووچەی كارمه‌ندان بۆ ماوەی یەک مانگ (هەزار دینار) 2021 392
ژماره‌ى هاوبه‌شان 2021 1,311,598
ژماره‌ى ئه‌مپێر 2021 5,290,169
تواناى مۆليده‌ (k.v) 2021 2,865,934
تواناى به‌كارهێنراو (k.v) 2021 1,533,132
ڕێژەی توانای بەکارهێنراو 2021 53%
داهات (هەزار دینار) 2021 726,308,043
تێكڕاى كاتژمێره‌كانى كاركردن تيكڕاى كاتژمێره‌كانى كاركردن 2021 9
(برى سووتەمەنی بەکارهێنراو(ليتر 2021 754,822,511
( به‌هاى سووتەمەنی بەکارهێنراو(هه‌زار دينار 2021 428,865,922
برى رۆنى بەکارهێنراو(ليتر) 2021 6,764,743
(هه‌زار دينار)به‌هاى رۆنى بەکارهێنراو 2021 26,050,079
خه‌رجيه‌كانى تر(هه‌زار دينار) 2021 14,909,689
سه‌رچاوه‌: رووپێوى مۆليده‌كانى كاره‌باى ئه‌هلى 2021 -ده‌سته‌ى ئامارى هه‌رێمى كوردستان

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
به‌روبوومى زستانه‌
**رووبه‌رى چاندراوى گه‌نم /دۆنم 2021-2022 2,637,119
*تێچووى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى گه‌نمى دێمى (1000 دينار) 2016-2017 121
**رووبه‌رى چاندراوى جۆ /دۆنم 2021-2022 495,688
*تێچووى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى جۆ دێمى (1000 دينار) 2016-2017 99.1
رووبه‌رى چاندراوى نۆك /دۆنم 2021-2022 24,520
رووبه‌رى چاندراوى نيسك /دۆنم 2021-2022 963
رووبه‌رى چاندراوى گه‌نمه‌شامى /دۆنم 2020-2021 363
به‌روبوومى هاوينه‌
رووبه‌رى چاندراوى برنج /دۆنم 2022 22,412
رووبه‌رى چاندراوى گه‌نمه‌شامى /دۆنم 2022 33,270
*ژماره‌ى جووتيار بۆ چاندنى به‌روبوومى زستانه‌
. 2016-2017 68,704
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. پلاندانان و دواداچوون
**رووبه‌ر و به‌رهه‌مى پێشبينيكراو
*سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى پلاندانان / ده‌سته‌ى ئامارى هه‌رێم

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
پرۆژه‌كانى سامانى ئاژه‌ڵ
به‌خێوكردنى مه‌ڕ و بزن 2022 75
به‌خێوكردنى مانگاى شير 2022 84
قه‌ڵه‌وكردنى گۆلك 2022 98
قه‌له‌وكردنى به‌رخ 2022 6
پرۆژه‌كانى په‌له‌وه‌ر
كێڵگه‌كانى په‌له‌وه‌ر 2022 1846
هه‌ڵهێنه‌رى په‌له‌وه‌ر 2022 55
مريشكى هێلكه‌ى خواردن 2022 33
سامانى ماسى
پرۆژه‌ 2022 411
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژه‌ڵ و ڤێتێرنه‌رى

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
شار 2023 350,267.7
رووبه‌ره‌ ئاويه‌كان 2023 155,507.6
دارستانى چڕ 2023 1,271,812.8
ده‌وه‌ن و دارستانه‌ كراوه‌كان 2023 2,993,332.7
زه‌وى چاندراوى كشتوكاڵى به‌ ئاودێريه‌كى ته‌واوكه‌ر 2023 1,370,011.7
زه‌وى چاندراوى كشتوكاڵى دێمى 2023 424,042.2
زه‌وى شياوى كشتوكاڵى دێمى، چاندراو له‌ ماوه‌ى 5 ساڵى رابردوو 2023 648,701.7
زه‌وى شياوى كشتوكاڵى دێمى، چاندراو له‌ ماوه‌ى 10ساڵى رابردوو 2023 4,513,351.0
پاوان و له‌وه‌ڕگا 2023 5,341,629.8
زه‌وى به‌ بيابان بوو 2023 84,932.4
زه‌وى به‌رده‌ڵان 2023 303,736.7
زه‌وى كشتوكاڵى نه‌چاندراو (جێهێلدراو) 2023 1,124,342.4
  رووبه‌رى دارستانى ده‌ستكرد* 2021 6,937,769
  رووبه‌رى باخدارى دێمى * 2021 139,967
  رووبه‌رى باخدارى به‌راو * 2021 121,597
سه‌رچاوه‌: ده‌سته‌ى ئامارى هه‌رێم، *وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى ئاودێرى (دروستكردنى كه‌ناڵ و جۆگه‌ى كۆنكرێتى) 2021 2,053
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى به‌ربه‌ستى خاكى 2021 98
*بڕى ئاوى به‌رهه‌مهاتوو له‌ پرۆژه‌كانى به‌رهه‌مهێنانى ئاوى خواردنه‌وه‌ (م3/رۆژ) 2021 1,608,278
*بڕى ئاوى به‌رهه‌مهاتوو له‌ بيره‌كانى ئاوى خواردنه‌وه‌ (م3/رۆژ) 2021 1,234,360
ژماره‌ى بيره‌كانى ئاو خواردنه‌وه‌ى مۆڵه‌ت پێدراو 2021 12,374
ژماره‌ى بيرى كشتوكاڵى مۆڵه‌ت پێدراو 2021 10,986
ژماره‌ى بيرى پرۆژه‌كانى‌ پيشه‌سازى مۆڵه‌ت پێدراو 2021 950
*رێژه‌ى به‌فيرۆچوونى ئاو 2021 %30
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. سه‌رچاوه‌كانى ئاو
*سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى شاره‌وانى و گه‌شت و گوزار / ب. گ. ئاو و ئاوه‌رۆ

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌ولێر 2023 144,955
سلێمانى 2023 229,934
دهۆك 2023 124,744
هه‌رێمى كوردستان 2023 499,633
سه‌رچاوه‌:وه‌زاره‌تى بازرگانى و پيشه‌سازى

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
تراكتۆر 2015 16,592
ده‌راسه 2015 1,251

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
گۆشتى سوور 2022 74,428
گۆشتى سپى(گۆشتى مريشك) 2022 284,598
گۆشتى ماسى 2022 6,805
هێلكه‌ى خواردن 2022 272,232
شير 2022 241,950
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژه‌ڵ و ڤێتێرنه‌رى

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
مانگا 2022 256,999
مه‌ڕ 2022 3,112,876
بزن 2022 1,231,949
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژه‌ڵ و ڤێتێرنه‌رى

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى كارگه‌ 2022 41
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژه‌ڵ و ڤێتێرنه‌رى

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى كوشتارگه‌ 2020 41
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى گۆشتى سوور 2020 31
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى په‌له‌وه‌ر 2020 10
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى كه‌ مۆله‌تى ته‌ندروستى هه‌یه 2017 12
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى كه‌ مۆله‌تى ژینگه‌ى هه‌یه 2017 11
پاشماوه‌ى شل به‌گشتى /م3 له‌ساڵێك 2013 195,142
پاشماوه‌ى شل له‌كوشتارگه‌ى گوشتى سوور/م3 له‌ساڵيك 2013 119,246
پاشماوه‌ى شل له‌كوشتارگه‌ى په‌له‌وه‌ر/م3 له‌ساڵێك 2013 75,896
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. سامانى ئاژه‌ڵ و ڤێتێرنه‌رى

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ڕاده‌ى باران بارين له‌ وێستگه‌كانى پارێزگاى هه‌ولێر/ ملم 2022 259.3
ڕاده‌ى باران بارين له‌ وێستگه‌كانى پارێزگاى سليمانى/ ملم 2022 479.7
ڕاده‌ى باران بارين له‌ وێستگه‌كانى پارێزگاى دهۆك/ ملم 2022 312.7
ڕاده‌ى باران بارين له‌ وێستگه‌كانى پارێزگاى هه‌ڵه‌بجه‌/ ملم 2022 336.8
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى گواستنه‌وه‌ و گه‌ياندن / ب. گ. كه‌شناسى و بوومه‌له‌رزه‌زانى

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019 7,200
هه‌ولێر 2019 2,800
سلێمانى 2019 1,850
دهۆك 2019 1,670
ئيداره‌ى راپه‌رين 2019 410
ئيداره‌ى گه‌رميان 2019 470
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى شاره‌وانى و گه‌شت و گوزار

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى مۆله‌تى بینا له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2022 11,073
تێكڕاى رووبه‌رى گشتى یه‌ك پارچه‌ زه‌وى ته‌رخانكراو به‌(م2) له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2022 251
تێكڕاى رووبه‌رى گشتى یه‌ك پارچه‌ زه‌وى ئاوه‌دانكراو به(‌م2) له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2022 293
تێچووى یه‌ك ‌(م2) به‌ دینار له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2022 257,979
رووبه‌رى گشتى زه‌وى ته‌رخانكراو به‌ (م2) له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2022 2,897,650
رووبه‌رى زه‌وى ئاوه‌دانكراو به ‌(م2) له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2022 3,245,816
كۆى گشتى پاره‌ى خه‌ملێنراو بۆ بيناسازى له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم به‌ دينار 2022 837,352,466,637

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
كۆی گشتی گه‌شتیاره‌ گوێزراوه‌كان 2022 2,322,409
ژماره‌ی گه‌شتیاره‌كانی هاتوو 2022 1,171,498
ژماره‌ی گه‌شتیاره‌كانی رۆیشتوو 2022 1,150,911
ژماره‌ی فرۆكه‌كانی هاتوو 2022 11,829
ژماره‌ی فرۆكه‌كانی رۆیشتوو 2022 11,828
ژماره‌ی گه‌شته‌ ئاسمانییه‌كان (هاتوو-رۆیشتوو) 2022 23,657
بری كه‌ل و په‌لی گوازراوه به‌(ته‌ن) 2022 18,904
سه‌رچاوه:فڕۆكه‌خانه‌ى هه‌ولێرى نێوده‌وله‌تى / فڕۆكه‌خانه‌ى سلێمانى نێوده‌وله‌تى

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى تۆماركراو له‌ به‌رێوه‌به‌رایه‌تى پارێزگاكانى هه‌رێمى كوردستان 2022 120,143
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى نه‌فه‌ر هه‌ڵگر 2022 102,690
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى بارهه‌ڵگر 2022 17,453
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى تایبه‌ت 2022 100,173
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى كرێ 2022 2,517
سه‌رچاوه‌:وه‌زاره‌تى ناوخۆ/به‌رێوه‌به‌رايه‌تى هاتووچۆى (هه‌ولێر،سلێمانى دهۆك)

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى رووداوه‌كانى رێگا 2020 2,413
ژماره‌ى مردووان 2020 371
ژماره‌ى برينداربووان 2020 4,335
ژماره‌ى روداوه‌كانى مردن 2020 249
ژماره‌ى روداوه‌كانى بێ مردن 2020 2,164
سه‌رچاوه‌:به‌رێوه‌به‌رايه‌تى گشتى هاتووچۆى هه‌رێم/ به‌رێوه‌به‌رايه تيه‌كانى هاتووچۆى (هه‌ولێر ، سلێمانى ، دهۆك ، ئيداره‌ى گه‌رميان)

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى كۆمپانياكانى گه‌شت و گوزار 2013 269
ژماره‌ى كارمه‌نده‌كانى كۆمپانياكانى گه‌شت و گوزار 2013 874
ژماره‌ى گه‌شتياره‌ گوێزراوه‌كان 2013 358,299
ژماره‌ى گه‌شتيارى ناوخۆيى 2013 5,245
ژماره‌ى گه‌شتيارى نيوده‌وڵه‌تى 2013 353,054

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
درێژى شه‌قامى سه‌ره‌كى قيرتاوكراو به‌ (كم)
هه‌ولێر 2019-2022 39.968
سلێمانى 2019-2022 0
دهۆك 2019-2022 13.5
هه‌رێمى كوردستان 2019-2022 53.468
درێژى شه‌قامى لاوه‌كى و دێهاتى قيرتاو‌كراو به‌ (كم)
هه‌ولێر 2019-2022 19.729
سلێمانى 2019-2022 27.55
دهۆك 2019-2022 44.95
هه‌رێمى كوردستان 2019-2022 92.229
درێژى پردى قيرتاوكراو به‌ مه‌تر(م)
هه‌ولێر 2019-2022 928
سلێمانى 2019-2022 0
دهۆك 2019-2022 0
هه‌رێمى كوردستان 2019-2022 928
سه‌رچاوه‌ / وه‌زاره‌تى ئاوه‌دانكردنه‌وه‌و نيشته‌جێكردن

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى هۆتێل 2021 616
ژماره‌ى مۆتێل يان شوقه‌ى گه‌شتيارى 2021 235
ژماره‌ى كۆمه‌ڵگاى گه‌شتیارى 2021 61
كۆى گشتى یە کە گەشتیارییەکان 2021 912
ژماره‌ى ژوورى ميوان له‌يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان 2021 27376
ژماره‌ى كرێكار له‌ یه‌كه‌ گه‌شتیاریيه‌كان 2021 3,177
به‌هاى كرێ و يارمه‌تيه‌كانى كرێكار (مليار دينار) 2021 16.74
ژماره‌ى ميوان له‌ يه‌كه گه‌شتيارييه‌كان ‌ 2021 5,669,045
ژماره‌ى شه‌وانى مانه‌وه‌ى ميوان له‌ يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان 2021 7,975,627
كۆى داهاتى يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان (مليار دينار) 2021 400.74
خه‌رجيه‌كانى كاڵاو خزمه‌تگوزارى و هيتر له‌ يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان (مليار دينار) 2021 136.74
ژمارەى یە کە گەشتیارییەکان بە پێى پله‌ى پۆلين له‌ سه‌ر ئاستى هه‌رێم
5 ئه‌ستێره‌ 2021 31
4 ئه‌ستێره‌ 2021 89
3 ئه‌ستێره‌ 2021 137
2 ئه‌ستێره‌ 2021 171
1 ئه‌ستێره‌ 2021 259
ميللى 2021 225
سەرچاوە: ڕووپێوی يەكەى گەشتیاری 2021-دەستەى ئاماری هەرێمی کوردستان

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژمارەى دامەزراوەکانى زۆر بچووک ،بچووک و مامناوەند/ کەرتى تایبەت 2021 2016
ژمارەى کرێکار 2021 3812
ژمارەى دامەزراوەکانى تۆمارکراو 2021 811
ژمارەى دامەزراوەکانى تۆمارنەکراو 2021 1205
ڕێژەى دامەزراوەکانى بەپێى خاوەنداریەتى/ ڕەگەزى نێر 2021 87%
ڕێژەى دامەزراوەکانى بەپێى خاوەنداریەتى/ ڕەگەزى مێ 2021 13%
ڕێژەى فرۆشتنى بەرهەمەکان لە نێوان بازاڕى ناوخۆیى هەرێم 2021 82%
ڕێژەى فرۆشتنى بەرهەمەکان لەناو پرێزگاکانى ترى عێراق جگە لە هەرێم 2021 15.3%
ڕێژەى فرۆشتنى بەرهەمەکان لە نێوان هەرێم و ووڵاتانى دراوسێ و بیانى 2021 2.6%
ڕێژەى بەکارهێنانى خزمەتگوزارى هەژمارى بانکى 2021 1.5%
ڕێژەى بەکارنەهێنانى خزمەتگوزارى هەژمارى بانکى 2021 98.5%
سەرچاوە/ڕووپێوى دامەزراوەکانى زۆر بچووک ،بچووک و مامناوەند کەرتى تایبەت(MSME) لە هەرێمى کوردستان 2021. ئه‌م ژمارانه‌ ڕه‌نگدانه‌وه‌ى نموونەى وەرگیراوە.

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژمارەى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى فرۆشتن و چاککردنى ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیل) 2021 16782
ژمارەى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى کۆ) 2021 6667
ژمارەى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى تاک) 2021 47053
ژمارەى کرێکاران(نێر) 2021 142647
ژمارەى کرێکاران(مێ) 2021 6469
ژمارەى کرێکارانى (لاوانى کەمتر لە 18 ساڵ) 2021 575
کۆى مووچە و کرێ (ملیار دینار) 2021 372.5
کۆى بەخشینى شمەکى (مزایا عینیە) (ملیار دینار) 2021 22.6
کۆى بەشدارى دامەزراوەکانى بە سوودى کرێکاران (ملیار دینار) 2021 6.41
کۆى گشتى قەرەبووى کرێکاران (ملیار دینار) 2021 401.4
داهاتى دامەزراوە بازرگانیەکانى ناوخۆیی (ملیار دینار) 2021 6.2
سەرچاوە/ڕووپێوى دامەزراوەکانى بازرگانى ناوخۆیی (بازرگانى فرۆشتن و چاککردنى ئۆتۆمبێل و ماتۆڕسکیل، بازرگانى کۆ، بازرگانى تاک) ساڵى 2021

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) . 46861.41
ژماره‌ی قه‌زاكان . 38
ژماره‌ى ناحیه‌كان . 133

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) . 14872.68
ژماره‌ی قه‌زاكان . 13
ژماره‌ى ناحیه‌كان . 42

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) . 10955.91
ژماره‌ی قه‌زاكان . 8
ژماره‌ى ناحیه‌كان . 31

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) . 20143.9
ژماره‌ی قه‌زاكان . 16
ژماره‌ى ناحیه‌كان . 56

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) . 888.915
ژماره‌ی قه‌زاكان . 1
ژماره‌ى ناحیه‌كان . 4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژمارەى پێوانەیی نرخى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2022 109
ڕێژه‌ى سه‌دى گۆڕانى ساڵانه بۆ نرخى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان 2022 7.1
ژمارەى پێوانەیی نرخى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2021 103.5
ڕێژه‌ى سه‌دى گۆڕانى ساڵانه بۆ نرخى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان 2021 7.5
ژمارەى پێوانەیی نرخى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2020 96.2
ڕێژه‌ى سه‌دى گۆڕانى ساڵانه بۆ نرخى به‌كاربه‌ر له‌ هه‌رێمى كوردستان 2020 0.5
ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2019 (2012=100) 2019 95.7
تێکراى هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2019(2012=100) 2019 -%4.3
تێکرایی هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2019 بەراورد بە 2018 2019 %0.9
ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2018 (2012=100) 2018 94.9
تێکرایی هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2018 (2012=100) 2018 -%5.1
تێکرایی هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەىى نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2018 بەراورد بە 2017 2018 %0.9
ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2017 (100=2012) 2017 %94.0
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2017 (100=2012) 2017 %6.0-
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2017 به‌راورد به‌ 2016 2017 %2.8-
ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2016 (100=2012) 2016 96.8
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌يى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2016 (100=2012) 2016 %3.2-
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌يى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2016 به‌راورد به‌ 2015 2016 %5.1-
ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2015 (100=2012) 2015 102.2
تێكرايى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌يى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2015 (100=2012) 2015 %2.0