کوردی | العربية | English
پۆلێن
هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 534
هه‌ولێر 2018-2019 250
سلێمانى 2018-2019 194
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 13
دهۆك 2018-2019 77

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 82,900
هه‌ولێر 2018-2019 33,283
سلێمانى 2018-2019 29,849
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 1,980
دهۆك 2018-2019 17,788

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 6,557
هه‌ولێر 2018-2019 2,310
سلێمانى 2018-2019 2,656
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 214
دهۆك 2018-2019 1,377

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 5,757
هه‌ولێر 2018-2019 2,139
سلێمانى 2018-2019 1,912
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 133
دهۆك 2018-2019 1,573

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 1,609,268
هه‌ولێر 2018-2019 581,507
سلێمانى 2018-2019 521,261
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 25,061
دهۆك 2018-2019 481,439

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018-2019 114,853
هه‌ولێر 2018-2019 39,835
سلێمانى 2018-2019 45,120
هه‌ڵه‌بجه‌ 2018-2019 3,745
دهۆك 2018-2019 26,153
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى په‌روه‌رده‌

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 14
هه‌ولێر 2019-2020 5
سلێمانى 2019-2020 5
دهوك 2019-2020 3
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 1

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 116
هه‌ولێر 2019-2020 33
سلێمانى 2019-2020 46
دهۆك 2019-2020 31
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 6

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 9,260
هه‌ولێر 2019-2020 3,891
سلێمانى 2019-2020 2,965
دهۆك 2019-2020 2,252
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 152

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 114,071
هه‌ولێر 2019-2020 39,470
دهۆك 2019-2020 38,236
سلێمانى 2019-2020 33,338
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 3,027

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 24
هه‌ولێر 2019-2020 8
سلێمانى 2019-2020 8
دهوك 2019-2020 8
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 -

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 893
هه‌ولێر 2019-2020 428
سلێمانى 2019-2020 276
دهۆك 2019-2020 189
هه ڵه‌بجه‌‌ 2019-2020 -

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019-2020 23,351
هه‌ولێر 2019-2020 9,583
سلێمانى 2019-2020 7,894
دهۆك 2019-2020 5,874
هه‌ڵه‌بجه‌ 2019-2020 -
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى خويندنى باڵا

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 239,000
هه‌ولێر 2018 211,000
سلێمانى 2018 234,000
دهۆك 2018 199,000

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 1,293,000
هه‌ولێر 2018 1,118,000
سلێمانى 2018 1,233,000
دهۆك 2018 1,377,000

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 5.46
هه‌ولێر 2018 6.7
سلێمانى 2018 4.46
دهۆك 2018 8.6
سه‌رچاوه‌: رووپێوى SWIFT ساڵى 2018

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 133
هه‌ولێر 2020 50
سلێمانى 2020 58
دهۆك 2020 22
هه‌له‌بجه‌ 2020 3

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 915
هه‌ولێر 2020 283
سلێمانى 2020 414
دهۆك 2020 175
هه‌له‌بجه‌ 2020 43

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 11
هه‌ولێر 2020 13
سلێمانى 2020 12
دهۆك 2020 6
هه‌له‌بجه‌ 2020 9

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 4
هه‌ولێر 2020 6
سلێمانى 2020 4
دهۆك 2020 2
هه‌له‌بجه‌ 2020 2

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 1.6
هه‌ولێر 2020 1.7
سلێمانى 2020 1.8
دهۆك 2020 1.2
هه‌له‌بجه‌ 2020 1.4

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 3
هه‌ولێر 2020 4
سلێمانى 2020 3
دهۆك 2020 1
هه‌له‌بجه‌ 2020 2

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 17
هه‌ولێر 2020 21
سليمانى 2020 15
دهۆك 2020 14
هه‌له‌بجه‌ 2020 4

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 2
هه‌ولێر 2020 3
سلێمانى 2020 2
دهۆك 2020 1
هه‌له‌بجه‌ 2020 1

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 14
هه‌ولێر 2020 9
سلێمانى 2020 28
دهۆك 2020 4
هه‌له‌بجه‌ 2020 21

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 99.5
هه‌ولێر 2020 99.6
سلێمانى 2020 99.7
دهۆك 2020 99.3
هه‌له‌بجه‌ 2020 99.3

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 0.5
هه‌ولير 2020 0.4
سلێمانى 2020 0.3
دهۆك 2020 0.7
هه‌له‌بجه‌ 2020 0.7

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 93.6
هه‌ولێر 2020 86.8
سليمانى 2020 96.2
دهۆك 2020 99.6
هه‌له‌بجه‌ 2020 100.0

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 6.9
هه‌ولێر 2020 13.6
سلێمانى 2020 4.1
دهۆك 2020 1.1
هه‌له‌بجه‌ 2020 0.0

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌ريمى كوردستان 2020 58.9
هه‌ولير 2020 58.3
سلێمانى 2020 48.0
دهۆك 2020 75.2
هه‌له‌بجه‌ 2020 57.4

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 41.2
هه‌ولير 2020 41.8
سلێمانى 2020 51.7
دهۆك 2020 25.6
هه‌له‌بجه‌ 2020 43.3

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 16
هه‌ولێر 2020 12
سلێمانى 2020 8
دهۆك 2020 32
هه‌له‌بجه‌ 2020 0
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى ته‌ندروستى

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 15
هه‌ولێر 2018 15
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 22

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 17
هه‌ولێر 2018 18
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 26

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 37.5
هه‌ولێر 2018 46.6
سلێمانى 2018 46.5
دهۆك 2018 1.5
سه‌رچاوه‌: رووپێوى هێشوويى فره‌ نيشانده‌ر 2018 (MICS6)

ژينگه‌/ڕه‌گه‌ز ساڵ به‌ها
نێر 2020 3,098,801
مێ 2020 3,072,282
شارنشين 2020 5,022,603
گوندنشين 2020 1,148,480
رێژه‌ى گه‌شه‌ 2020 2.2
كۆ 2020 6,171,083

هه‌رێم/ پارێزگا ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2020 132
هه‌ولێر 2020 152
سلێمانى 2020 107
دهۆك 2020 150
هه‌ڵه‌بجه‌ 2020 130

. ساڵ به‌ها
كۆى له‌دايكبووان 2020 148,169
كۆى مردووان 2020 23,921

ڕه‌گه‌ز ساڵ به‌ها
نێر 2020 73.9
مێ 2020 76.8
كۆ 2020 75.4

خێزان/تاكه‌كه‌س ساڵ به‌ها
خێزان
كه‌مپ كانونى يه‌كه‌م- 2022 31,240
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ كانونى يه‌كه‌م- 2022 90,055
كۆى گشتى كانونى يه‌كه‌م- 2022 121,295
تاكه‌كه‌س
كه‌مپ كانونى يه‌كه‌م- 2022 159,940
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ كانونى يه‌كه‌م- 2022 535,842
كۆى گشتى كانونى يه‌كه‌م- 2022 695,782
سه‌رچاوه: IOM

كاتى ئاواره‌بوون ساڵ به‌ها
تاكه‌كه‌س
پێش حوزه‌يرانى 2014 كانونى يه‌كه‌م- 2022 5.33
دواى حوزه‌يرانى 2014 كانونى يه‌كه‌م- 2022 94.67
كۆى گشتى كانونى يه‌كه‌م- 2022 100.0
سه‌رچاوه: IOM

خێزان/ تاكه‌كه‌س ساڵ به‌ها
خێزان
كه‌مپ كانونى يه‌كه‌م- 2022 0.0
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ كانونى يه‌كه‌م- 2022 11,000
كۆى گشتى كانونى يه‌كه‌م- 2022 11,000
تاكه‌كه‌س
كه‌مپ كانونى يه‌كه‌م- 2022 0.0
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ كانونى يه‌كه‌م- 2022 66,000
كۆى گشتى كانونى يه‌كه‌م- 2022 66,000
سه‌رچاوه: IOM

كاتى ئاواره‌بوون ساڵ به‌ها
خێزان
پێش حوزه‌يرانى 2014 كانونى يه‌كه‌م- 2022 0.0
دواى حوزه‌يرانى 2014 كانونى يه‌كه‌م- 2022 11,000
كۆى گشتى كانونى يه‌كه‌م- 2022 11,000
تاكه‌كه‌س
پێش حوزه‌يرانى 2014 كانونى يه‌كه‌م- 2022 0.0
دواى حوزه‌يرانى 2014 كانونى يه‌كه‌م- 2022 66,000
كۆى گشتى كانونى يه‌كه‌م- 2022 66,000
سه‌رچاوه: IOM

خێزان/ تاكه‌كه‌س ساڵ به‌ها
خێزان
كه‌مپ نيسان-2023 20,616
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ نيسان-2023 49,228
كۆى گشتى نيسان-2023 69,844
تاكه‌كه‌س
كه‌مپ نيسان-2023 92,048
ده‌ره‌وه‌ى كه‌مپ نيسان-2023 154,762
كۆى گشتى نيسان-2023 246,810
سه‌رچاوه: ‌UNHCR

وڵات ساڵ به‌ها
سوريا نيسان-2023 246,810
ئيران نيسان-2023 8,241
توركيا نيسان-2023 7,860
فه‌له‌ستين نيسان-2023 615
سودان نيسان-2023 11
هيتر نيسان-2023 888
كۆ نيسان-2023 264,425
سه‌رچاوه: ‌UNHCR

. ساڵ به‌ها
به‌شداربووان له‌ هێزى كار/ كۆ 2017 37.8
به‌شداربووان له‌ هێزى كار/ نێر 2017 62.6
به‌شداربووان له‌ هێزى كار/ مێ 2017 13.3
رێژه‌ى بێكارى له‌ هه‌رێمى كوردستان/ كۆ 2018 9
رێژه‌ى بێكارى له‌ هه‌رێمى كوردستان/ نێر 2017 8.1
رێژه‌ى بێكارى له‌ هه‌رێمى كوردستان/ مێ 2017 20.1
رێژه‌ى بێكارى له‌ پارێزگاى هه‌ولێر 2017 9.2
رێژه‌ى بێكارى له‌ پارێزگاى سلێمانى 2017 9.4
رێژه‌ى بێكارى له‌ پارێزگاى دهۆك 2017 13.8

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2018 132
ژماره‌ى كرێكار 2018 12,737
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا)/مليۆن دينار 2018 159,741
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2018 2,144,277
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2018 3,722,735

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2018 375
ژماره‌ى كرێكار 2018 5,401
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا) /مليۆن دينار 2018 37,779
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2018 456,039
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2018 560,424

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2013 10,387
ژماره‌ى كرێكار 2013 33,861
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا) /مليۆن دينار 2013 187,130
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2013 650,700
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2013 1,135,761

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى دامه‌زراوه‌ 2014 487
ژماره‌ى كرێكار 2014 4,333
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا) /مليۆن دينار 2014 24,758
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2014 74,625
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م /مليۆن دينار 2014 155,927

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى خێزان 2012 2,431
ژماره‌ى كرێكار 2012 3,163
كۆى كرێى, مووچه ‌و زێده‌كى (مه‌زايا)/مليۆن دينار 2012 650.7
كۆى به‌هاى پێداويستييه‌كان /مليۆن دينار 2012 3,325.7
كۆى به‌هاى به‌ رهه‌م/مليۆن دينار 2012 19,209.43

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌رى چاندراوى برنج له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2021 14,089
به‌رهه‌مى برنج له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2021 12,179
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى برنج  (كگم/دۆنم) 2021 864.4
**رووبه‌رى چاندراوى گه‌نم له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2020-2021 4,500,487
**به‌رهه‌مى گه‌نم له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2020-2021 2,289,051
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى گه‌نم  (كگم/دۆنم) 2020-2021 508.6
*تێچووى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى گه‌نمى دێمى (1000 دينار) 2016-2017 121
**رووبه‌رى چاندراوى جۆ له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2020-2021 492,861
**به‌رهه‌مى جۆ له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2020-2021 185,182
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى جۆ  (كگم/دۆنم) 2020-2021 375.7
*تێچووى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى جۆ دێمى (1000 دينار) 2016-2017 99.1
رووبه‌رى چاندراوى نۆك له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2020-2021 23,385
به‌رهه‌مى نۆك له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2020-2021 7,596
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى نۆك  (كگم/دۆنم) 2020-2021 324.8
رووبه‌رى چاندراوى نيسك له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2020-2021 1,162
به‌رهه‌مى نيسك له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2020-2021 362
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى نيسك  (كگم/دۆنم) 2020-2021 311.1
رووبه‌رى چاندراوى گه‌نمه‌شامى له‌هه‌رێمى كوردستان/دۆنم 2021 20,024
به‌رهه‌مى گه‌نمه‌شامى له‌هه‌رێمى كوردستان/تۆن 2021 67,795
برشتى يه‌ك دۆنم بۆ به‌روبوومى گه‌نمه‌شامى  (كگم/دۆنم) 2021 3,386

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى كێڵگه‌كانى په‌له‌وه‌ر 2021 1741
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى هه‌ڵهێنه‌رى په‌له‌وه‌ر 2021 52
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى به‌خێوكردنى مه‌ڕ و بزن 2021 74
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى به‌خێوكردنى مانگاى شير 2021 81
ژماره‌ى مانگا (سه‌ر) 2020 329,740
ژماره‌ى مه‌ڕ (سه‌ر) 2020 3,354,699
ژماره‌ى بزن (سه‌ر) 2020 1,225,083
ژماره‌ى كارگه‌كانى ئاليك 2021 37
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى قه‌ڵه‌وكردنى گۆلك 2021 86
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى قه‌له‌وكردنى به‌رخ 2021 7
به‌رهه‌مى گۆشتى سپى(گۆشتى مريشك)/تۆن 2021 99,738
به‌رهه‌مى گۆشتى سوور/تۆن 2021 36,442
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى مريشكى هێلكه‌ى خواردن 2021 20
هێلكه‌ى خواردن/هێلكه‌ 2021 2,557,297,900
به‌رهه‌مى گۆشتى ماسى/تۆن 2020 10,738
پرۆژه‌كانى سامانى ماسى له‌هه‌رێمى كوردستان 2021 404
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. سامانى و ئاژه‌ڵ و ڤێتێرنه‌رى

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2019 7,200
هه‌ولێر 2019 2,800
سلێمانى 2019 1850
دهۆك 2019 1,670
ئيداره‌ى راپه‌رين 2019 410
ئيداره‌ى گه‌رميان 2019 470
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى شاره‌وانى و گه‌شت و گوزار

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
  رووبه‌رى زه‌وى شياوى كشتوكاڵى دێمى/ هێكتار 2021 1,368,388
  رووبه‌رى زه‌وى شياوى كشتوكاڵى به‌راو/ هێكتار 2021 328,428
  رووبه‌رى زه‌وى ناشياو بۆ كشتوكاڵ / هێكتار 2021 2,754,608
  رووبه‌رى دارستانى سروشتى/ دۆنم 2020 2,507,521
  رووبه‌رى دارستانى ده‌ستكرد/ دۆنم 2021 35,472
  رووبه‌رى پاوانى سروشتى/ دۆنم 2020 6,937,769
  رووبه‌رى باخدارى دێمى / دۆنم 2021 139,967
  رووبه‌رى باخدارى به‌راو/ دۆنم 2021 121,597
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. پلاندانان و به‌دواداچوون

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى ئاودێرى (دروستكردنى كه‌ناڵ و جۆگه‌ى كۆنكرێتى) 2021 2,053
ژماره‌ى پرۆژه‌كانى به‌ربه‌ستى خاكى 2021 98
*بڕى ئاوى به‌رهه‌مهاتوو له‌ پرۆژه‌كانى به‌رهه‌مهێنانى ئاوى خواردنه‌وه‌ (م3/رۆژ) 2021 1,608,278
*بڕى ئاوى به‌رهه‌مهاتوو له‌ بيره‌كانى ئاوى خواردنه‌وه‌ (م3/رۆژ) 2021 1,234,360
ژماره‌ى بيره‌كانى ئاو خواردنه‌وه‌ى مۆڵه‌ت پێدراو 2021 12,374
ژماره‌ى بيرى كشتوكاڵى مۆڵه‌ت پێدراو 2021 10,986
ژماره‌ى بيرى پرۆژه‌كانى‌ پيشه‌سازى مۆڵه‌ت پێدراو 2021 950
*رێژه‌ى به‌فيرۆچوونى ئاو 2021 %30
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. سه‌رچاوه‌كانى ئاو
*سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى شاره‌وانى و گه‌شت و گوزار / ب. گ. ئاو و ئاوه‌رۆ

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
هه‌ولێر 2022 123,046
سلێمانى 2022 141,217
دهۆك 2022 58,123
كۆى گشتى 322,386

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى كوشتارگه‌ 2020 41
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى گۆشتى سوور 2020 31
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى په‌له‌وه‌ر 2020 10
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى كه‌ مۆله‌تى ته‌ندروستى هه‌یه 2017 12
ژماره‌ى كوشتارگه‌ى كه‌ مۆله‌تى ژینگه‌ى هه‌یه 2017 11
پاشماوه‌ى شل به‌گشتى /م3 له‌ساڵێك 2013 195,142
پاشماوه‌ى شل له‌كوشتارگه‌ى گوشتى سوور/م3 له‌ساڵيك 2013 119,246
پاشماوه‌ى شل له‌كوشتارگه‌ى په‌له‌وه‌ر/م3 له‌ساڵێك 2013 75,896
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانى ئاو / ب. گ. سامانى ئاژه‌ڵ و ڤێتێرنه‌رى

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ڕاده‌ى باران بارين له‌ وێستگه‌كانى پارێزگاى هه‌ولێر/ ملم 2022 259.3
ڕاده‌ى باران بارين له‌ وێستگه‌كانى پارێزگاى سليمانى/ ملم 2022 479.7
ڕاده‌ى باران بارين له‌ وێستگه‌كانى پارێزگاى دهۆك/ ملم 2022 312.7
ڕاده‌ى باران بارين له‌ وێستگه‌كانى پارێزگاى هه‌ڵه‌بجه‌/ ملم 2022 336.8
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى گواستنه‌وه‌ و گه‌ياندن / ب. گ. كه‌شناسى و بوومه‌له‌رزه‌زانى

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى مۆله‌تى بینا له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2021 10,950
تێكڕاى رووبه‌رى گشتى یه‌ك پارچه‌ زه‌وى ته‌رخانكراو به‌(م2) له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2021 249
تێكڕاى رووبه‌رى گشتى یه‌ك پارچه‌ زه‌وى ئاوه‌دانكراو به(‌م2) له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2021 307
تێچووى یه‌ك ‌(م2) به‌ دینار له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2021 261,955
رووبه‌رى گشتى زه‌وى ته‌رخانكراو به‌ (م2) له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2021 2,784,665
رووبه‌رى زه‌وى ئاوه‌دانكراو به ‌(م2) له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم 2021 3,386,129
كۆى گشتى پاره‌ى خه‌ملێنراو بۆ بيناسازى له‌سه‌ر ئاستى هه‌رێم به‌ دينار 2021 884,884,203,583

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
كۆی گشتی گه‌شتیاره‌ گوێزراوه‌كان 2020 630,486
ژماره‌ی گه‌شتیاره‌كانی هاتوو 2020 320,640
ژماره‌ی گه‌شتیاره‌كانی رۆیشتوو 2020 309,846
ژماره‌ی فرۆكه‌كانی هاتوو 2020 4,707
ژماره‌ی فرۆكه‌كانی رۆیشتوو 2020 4,682
ژماره‌ی گه‌شته‌ ئاسمانییه‌كان (هاتوو-رۆیشتوو) 2020 9,389
بری كه‌ل و په‌لی گوازراوه به‌(ته‌ن) 2020 29,315

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى تۆماركراو له‌ به‌رێوه‌به‌رایه‌تى پارێزگاكانى هه‌رێمى كورد ستان 2019 172,640
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى نه‌فه‌ر هه‌ڵگر 2019 154,077
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى بارهه‌ڵگر 2019 18,563
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى تایبه‌ت 2019 151,889
ژماره‌ى ئۆتۆمۆبێله‌كانى كرێ 2019 2,188

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى رووداوه‌كانى رێگا 2018 4,476
ژماره‌ى مردووان 2018 705
ژماره‌ى برينداربووان 2018 5,174
ژماره‌ى روداوه‌كانى مردن 2018 569
ژماره‌ى روداوه‌كانى بێ مردن 2018 3,907

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژماره‌ى كۆمپانياكانى گه‌شت و گوزار 2013 269
ژماره‌ى كارمه‌نده‌كانى كۆمپانياكانى گه‌شت و گوزار 2013 874
ژماره‌ى گه‌شتياره‌ گوێزراوه‌كان 2013 358,299
ژماره‌ى گه‌شتيارى ناوخۆيى 2013 5,245
ژماره‌ى گه‌شتيارى نيوده‌وڵه‌تى 2013 353,054

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
•• ژماره‌ى هۆتێل 2020 610
•• ژماره‌ى مۆتێل يان شووقه‌ 2020 319
•• ژماره‌ى كۆمه‌ڵگاى گه‌شتیارى 2020 52
•• ژماره‌ى ژوورى ميوان له‌يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان 2020 23,597
• ژماره‌ى كرێكار له‌ یه‌كه‌ گه‌شتیاریيه‌كان 2016 4,823
• به‌هاى كرێ و يارمه‌تيه‌كانى كرێكار (مليار دينار) 2016 33.9
• ژماره‌ى ميوان له‌ يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان 2016 1,238,438
• ژماره‌ى شه‌وانى مانه‌وه‌ى ميوان له‌ يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان 2016 3,739,029
• كۆى داهاتى يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان (مليار دينار) 2016 204.6
• خه‌رجيه‌كانى كاڵاو خزمه‌تگوزارى و هيتر له‌ يه‌كه‌ گه‌شتيارييه‌كان (مليار دينار) 2016 82.6
• ژماره‌ى يه‌كه‌ گه‌شتياريه‌كان كه‌ موڵكن 2016 197
• ژماره‌ى يه‌كه‌ گه‌شتياريه‌كان كه‌ به‌كرێ يه 2016 351
•• سه‌رچاوه‌: ده‌سته‌ى گشتى گشت و گوزار
• سه‌رچاوه‌: روپێوى يه‌كه‌ گه‌شتيارى2016  ده‌سته‌ى ئامارى هه‌رێم

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) 2021 46861.41
ژماره‌ی قه‌زاكان 2021 33
ژماره‌ى ناحیه‌كان 2021 138

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) 2021 14872.68
ژماره‌ی قه‌زاكان 2021 10
ژماره‌ى ناحیه‌كان 2021 46

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) 2021 10955.91
ژماره‌ی قه‌زاكان 2021 7
ژماره‌ى ناحیه‌كان 2021 31

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) 2021 20143.9
ژماره‌ی قه‌زاكان 2021 15
ژماره‌ى ناحیه‌كان 2021 57

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
رووبه‌ر (كم) 2021 888.915
ژماره‌ی قه‌زاكان 2021 1
ژماره‌ى ناحیه‌كان 2021 4

نيشانده‌ره‌كان ساڵ به‌ها
ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2019 (2012=100) 2019 95.7
تێکراى هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2019(2012=100) 2019 -%4.3
تێکرایی هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2019 بەراورد بە 2018 2019 %0.9
ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2018 (2012=100) 2018 94.9
تێکرایی هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەیی نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2018 (2012=100) 2018 -%5.1
تێکرایی هەڵاوسان لە ژمارەى پێوانەىى نرخەکانى بەکاربەر لە هەرێمى کوردستان 2018 بەراورد بە 2017 2018 %0.9
ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2017 (100=2012) 2017 %94.0
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2017 (100=2012) 2017 %6.0-
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2017 به‌راورد به‌ 2016 2017 %2.8-
ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2016 (100=2012) 2016 96.8
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌يى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2016 (100=2012) 2016 %3.2-
تێكراى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌يى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2016 به‌راورد به‌ 2015 2016 %5.1-
ژماره‌ى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2015 (100=2012) 2015 102.2
تێكرايى هه‌ڵاوسان له‌ژماره‌يى پێوانه‌يى نرخه‌كانى به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمى كوردستان 2015 (100=2012) 2015 %2.0
ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2015(100= 2007 ) 2015 150.1
تێكراى هه‌ڵاوسانی له‌ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2015 به‌راورد به‌ 2014 2015 %0.7
ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2014 ( 100= 2007 ) 2014 148.9
تێكراى هه‌ڵاوسانی له‌ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2014 به‌راورد به‌ 2013 2014 %4
ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2013( 100= 2007 ) 2013 143.3
تێكراى هه‌ڵاوسانی له‌ژماره‌ى پێوانه‌یی نرخه‌كانی به‌كاربه‌ر له‌هه‌رێمی كوردستان 2013 به‌راورد به‌ 2012 2013 %2.9