کوردی | العربية | English
پۆلێن
ته‌ندروستی
نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 157
هه‌ولێر 2023 59
سلێمانى 2023 62
دهۆك 2023 28
هه‌له‌بجه‌ 2023 8

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 1049
هه‌ولێر 2023 303
سلێمانى 2023 511
دهۆك 2023 189
هه‌له‌بجه‌ 2023 46

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 12
هه‌ولێر 2023 14
سلێمانى 2023 13
دهۆك 2023 8
هه‌له‌بجه‌ 2023 16

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 5
هه‌ولێر 2023 7
سلێمانى 2023 4
دهۆك 2023 2
هه‌له‌بجه‌ 2023 6

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 2
هه‌ولێر 2023 2
سلێمانى 2023 2
دهۆك 2023 1
هه‌له‌بجه‌ 2023 3

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 2
هه‌ولێر 2023 2
سلێمانى 2023 2
دهۆك 2023 1
هه‌له‌بجه‌ 2023 1

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 14
هه‌ولێر 2023 17
سليمانى 2023 12
دهۆك 2023 12
هه‌له‌بجه‌ 2023 4

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 2
هه‌ولێر 2023 2
سلێمانى 2023 2
دهۆك 2023 1
هه‌له‌بجه‌ 2023 3

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 8
هه‌ولێر 2023 10
سلێمانى 2023 5
دهۆك 2023 6
هه‌له‌بجه‌ 2023 43

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 99.6
هه‌ولێر 2023 99.6
سلێمانى 2023 99.5
دهۆك 2023 99.6
هه‌له‌بجه‌ 2023 99.0

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 0.4
هه‌ولير 2023 0.4
سلێمانى 2023 0.5
دهۆك 2023 0.4
هه‌له‌بجه‌ 2023 1.0

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 96.7
هه‌ولێر 2023 93.8
سليمانى 2023 98.7
دهۆك 2023 98.9
هه‌له‌بجه‌ 2023 100.0

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 3.3
هه‌ولێر 2023 6.2
سلێمانى 2023 1.3
دهۆك 2023 1.1
هه‌له‌بجه‌ 2023 0.0

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌ريمى كوردستان 2023 42.9
هه‌ولير 2023 40.0
سلێمانى 2023 35.2
دهۆك 2023 54.8
هه‌له‌بجه‌ 2023 68.5

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 57.1
هه‌ولير 2023 60.0
سلێمانى 2023 64.8
دهۆك 2023 45.2
هه‌له‌بجه‌ 2023 31.5

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2023 13
هه‌ولێر 2023 8
سلێمانى 2023 21
دهۆك 2023 12
هه‌له‌بجه‌ 2023 0
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى ته‌ندروستى

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 15
هه‌ولێر 2018 15
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 22

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 17
هه‌ولێر 2018 18
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 26

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 37.5
هه‌ولێر 2018 46.6
سلێمانى 2018 46.5
دهۆك 2018 1.5
سه‌رچاوه‌: رووپێوى هێشوويى فره‌ نيشانده‌ر 2018 (MICS6)