کوردی | العربية | English
پۆلێن
ته‌ندروستی
نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 145
هه‌ولێر 2022 56
سلێمانى 2022 57
دهۆك 2022 26
هه‌له‌بجه‌ 2022 6

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 1049
هه‌ولێر 2022 303
سلێمانى 2022 511
دهۆك 2022 189
هه‌له‌بجه‌ 2022 46

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 11
هه‌ولێر 2022 14
سلێمانى 2022 11
دهۆك 2022 6
هه‌له‌بجه‌ 2022 9

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 4
هه‌ولێر 2022 5
سلێمانى 2022 4
دهۆك 2022 2
هه‌له‌بجه‌ 2022 2

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 1.7
هه‌ولێر 2022 1.6
سلێمانى 2022 2.2
دهۆك 2022 1.2
هه‌له‌بجه‌ 2022 2.4

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 2
هه‌ولێر 2022 3
سلێمانى 2022 2
دهۆك 2022 1
هه‌له‌بجه‌ 2022 3

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 17
هه‌ولێر 2022 21
سليمانى 2022 16
دهۆك 2022 13
هه‌له‌بجه‌ 2022 17

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 1
هه‌ولێر 2022 1
سلێمانى 2022 2
دهۆك 2022 1
هه‌له‌بجه‌ 2022 1

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 10
هه‌ولێر 2022 8
سلێمانى 2022 16
دهۆك 2022 5
هه‌له‌بجه‌ 2022 35

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 99.5
هه‌ولێر 2022 99.6
سلێمانى 2022 99.5
دهۆك 2022 99.4
هه‌له‌بجه‌ 2022 99.1

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 0.5
هه‌ولير 2022 0.4
سلێمانى 2022 0.5
دهۆك 2022 0.5
هه‌له‌بجه‌ 2022 0.9

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 95.8
هه‌ولێر 2022 91.9
سليمانى 2022 99.4
دهۆك 2022 97.9
هه‌له‌بجه‌ 2022 100.0

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 4.2
هه‌ولێر 2022 8.1
سلێمانى 2022 0.6
دهۆك 2022 2.1
هه‌له‌بجه‌ 2022 0.0

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌ريمى كوردستان 2022 50.8
هه‌ولير 2022 43.6
سلێمانى 2022 56.0
دهۆك 2022 56.0
هه‌له‌بجه‌ 2022 64.4

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 49.2
هه‌ولير 2022 56.4
سلێمانى 2022 44.0
دهۆك 2022 44.0
هه‌له‌بجه‌ 2022 35.6

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2022 16
هه‌ولێر 2022 10
سلێمانى 2022 29
دهۆك 2022 12
هه‌له‌بجه‌ 2020 0
سه‌رچاوه‌: وه‌زاره‌تى ته‌ندروستى

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 15
هه‌ولێر 2018 15
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 22

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 17
هه‌ولێر 2018 18
سلێمانى 2018 8
دهۆك 2018 26

نیشاندەرەکان ساڵ به‌ها
هه‌رێمى كوردستان 2018 37.5
هه‌ولێر 2018 46.6
سلێمانى 2018 46.5
دهۆك 2018 1.5
سه‌رچاوه‌: رووپێوى هێشوويى فره‌ نيشانده‌ر 2018 (MICS6)